Faculty of Education Rajabhat Maha Sarakham University
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกระบบเพื่อส่งวารสารเสนอตีพิมพ์
 วันที่ประกาศ 1, 4, 2014 [อ่านข่าว]
 
USER LOGIN
User
Pass
Type
ลงทะเบียนส่งวารสาร

ที่ปรึกษา
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวาท ทองบุ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.สมทรง สุวพานิช
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี
4) อาจารย์ ดร.อุดร อรกุล
5) นายประภาส ปาตลานนท์
 
บรรณาธิการวารสาร

อาจารย์ ดร.ไพศาล  วรคำ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทรศัพท์  081-2891394
E-mail : w.paisarn@gmail.com

ตำแหน่งทางวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

การศึกษา

กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
กศ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.บ.(วิทย์-ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เอกสาร/ตำรา

หนังสือการวิจัยทางการศึกษา
การวัดผลการศึกษา (ผู้แต่งร่วม)

งานวิจัย

1. การศึกษาการใช้พฤติกรรมทางวาจาตามระบบการวิเคราะห์ของแฟลนเดอร์สและการใช้ประเภทคำถามตามแนว สสวท. ของครูฟิสิกส์
2. การพัฒนาวิธีการปรับค่าพารามิเตอร์ทำให้เรียบสำหรับทดสอบการแจกแจงปกติพหุตัวแปรโดยประยุกต์วิธีการทดสอบของเฮนซ์-เซอร์เคลอร์(A DEVELOPING OF SMOOTHING PARAMETER FOR MULTIVARIATE NORMALITY TEST BASED ON THE HENZE-ZIRKLER TEST)

บทความ

- การพัฒนาวิธีการทอสอบการแจกแจงปกติพหุตัวแปรแบบใหม่โดยการปรับปรุงวิธีการทดสอบของ เฮนซ์-เซอร์เคลอร์.วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2, 2550.
- การพัฒนาวิธีการปรับเทียบผลการเรียนโดยอาศัยหลักการปรับสเกลชั้นเดียวและสองชั้น. วารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  ปีที่ 8ฉบับที่ 1 (16) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2554.
- การหาค่าคาดหวังกำลังสองเฉลี่ย [E(MS)] ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน.วารสารครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (16) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2555.

 
 


Copyright © อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ (043) 722-118 ต่อ 180 โทรสาร (043)
742-622