Faculty of Education Rajabhat Maha Sarakham University
USER LOGIN
User
Pass
Type
ลงทะเบียนส่งวารสาร

 
  วัตถุประสงค์
 1. เพื่อตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยทางการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน องค์ความรู้ ความคิด ทฤษฎี ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ๆ ทางการศึกษา และประเด็นอื่นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ ต่อวงการศึกษา
 2. เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ ระหว่างนักวิจัยทางการศึกษา นักวิชาการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการศึกษาได้สร้างผลงานทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
  ขอบเขตของวารสาร

       บทความที่ทางวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะพิจารณารับตีพิมพ์ จะต้องเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ สาขาวิชาทางด้านครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  เกณฑ์คุณภาพวารสารครุศาสตร์
 1. กองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมี
  1.1 กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัยจำนวน.7.ท่าน
  1.2 กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัย.11.ท่าน
 2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัย รวม 2 ท่าน
 3. กำหนดการจัดทำ ปีละ 2 ฉบับ
  3.1 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม ถึงเดือน มิถุนายน ของทุกปี
  3.2 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ธันวาคม ของทุกปี
  กำหนดแล้วเสร็จในแต่ละฉบับ ภายในเดือน มิถุนายน และธันวาคม ของทุกปี
  ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกระบบเพื่อส่งวารสารเสนอตีพิมพ์
 วันที่ประกาศ 1, 4, 2014 [อ่านข่าว]
 
Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Website counter

วารสารครุศาสตร์ มรม
เริ่มนับ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
www.journal-edu.com
บรรณาธิการวารสาร
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ

  ลิงค์น่าสนใจ
 
  วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมมหาสารคาม
                เลือกวารสารที่ต้องการสืบค้น
 
  เว็บบอร์ด วารสารครุศาสตร์
[ร่วมแสดงความคิดเห็น]
ลำดับหัวข้อเรื่องผู้ส่งวันที่ส่ง
1 เล่มวารสาร ปีที่ 24 ฉบับที่ 2(27)รอบเดือน ก.ค.-ธ.ค.60 จะออกเมื่อใดค่ะติดต่อรับเล่มได้อย่างไร rassamepen nakarin 8, 11, 2017
2 สมัครเป็นสมาชิกหลายครั้งแล้ว ยังไม่ได้ครับ ปริญญา ตะนุมาตย์ 26, 10, 2017
3 สมัครแล้วแต่ลืม pass user ค่ะ บงกช วิลาศรี 26, 7, 2017
4 ลงทะเบียนส่งวารสารไม่ได้ค่ะ มาริสา 0841504449 13, 7, 2017
5 ขอตีพิมพ์บทความวิจัยค่ะ ชุติมณฑณ์ ไทยทอง 11, 7, 2017
6 สมัครสมาชิกแล้ว ไม่ได้รับuser password สุพัตรา 8, 7, 2017
7 การตอบรับของวารสาร พิชิต ชินกร 7, 6, 2017
8 สมัครสมาชิกแล้ว แต่ยังไม่ได้UserและPassword วรรณษา 5, 6, 2017
9 ไม่สามารถสมัครสมาชิกได้ครับ วรพร สังเนตร 3, 5, 2017
10 ไม่สามารถสมัครสมาชิกได้ครับ ศักดิ์ศรี 6, 4, 2017

         คำถามอื่นๆ...
 


Copyright © อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ (043) 722-118 ต่อ 180 โทรสาร (043)
742-622