นายตรีเพ็ชร์ อ่ำเมือง
                                        ผู้ประสานงาน  
 
                                       e-mail:ammuang@yahoo.com